Loading

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vstupom na portál www.MegaUbytovanie.sk spoločnosti Megau, s. r. o. a s využívaním služieb tohto portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania (ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Spoločnosť Megau, s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok si spoločnosť Megau, s. r. o. vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady. Na ďalšie používanie portálu musíte súhlasiť s týmito podmienkami.

Ochranné známky a logá

Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité na portáli, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, internetové rozhranie a software poskytla na publikovanie spoločnosť Megau, s. r. o., alebo jej obchodní partneri, alebo klienti portálu (ďalej len klienti), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti Megau, s. r. o., alebo klientom katalógu. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Megau, s. r. o. alebo poskytovateľa tretej strany. Zároveň nesmiete odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Megau, s. r. o. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Ukončenie služieb / webového portálu

Spoločnosť Megau, s. r. o. môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby a aktualizácie prerušiť poskytovanie služieb tohto webového portálu alebo materiálov, uvedených na tomto webovom portáli, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Spoločnosť Megau, s. r. o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť Megau, s. r. o. môže monitorovať prístup na webovú stránku.

Linky na stránky tretích strán

Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako spoločnosťou Megau, s. r. o. Spoločnosť Megau, s. r. o. nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť Megau, s. r. o. vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky spoločnosťou Megau, s. r. o. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva

Materiály na tejto webovej stránke sa poskytujú v stave v akom sa nachádzajú, pričom spoločnosť Megau, s. r. o. sa týmto vzdáva práva na všetky výslovné alebo konkludentné prehlásenia, záruky, istoty a podmienky, najmä akékoľvek konkludentné záruky alebo podmienky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nároku a neexistenciu porušenia, okrem prípadov v rozsahu, kedy sú takéto vzdania sa práv považované za právne neplatné. Spoločnosť Megau, s. r. o. neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených na webovej stránke alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tejto webovej stránke. Spoločnosť Megau, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu ubytovateľ (registrovaný člen), ktorý ich pridal.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že nie ste spokojný s naším portálom, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Spoločnosť Megau, s. r. o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Spoločnosť Megau, s. r. o. v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tomto katalógu alebo v súvislosti s nim, a to i v prípade, kedy bola spoločnosť Megau, s. r. o. vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči spoločnosti Megau, s. r. o. v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte spoločnosť Megau, s. r. o. a že si nebudete uplatňovať u spoločnosti Megau, s. r. o. žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohoto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tohoto katalógu.

Duplicitné platby

Pri duplicitnej platbe automaticky predlžujeme prezentáciu o dané obdobie. Ak klient požiada o vrátenie duplicitnej platby vrátíme späť platbu poníženú o spracovateľský poplatok 40 EUR bez DPH. Daný poplatok je účtovaný z dôvodu časovej náročnosti a pracnosti pri spracovaní danej žiadosti.

Odškodnenie

Ako protiplnenie za prijatie pôžitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte spoločnosť Megau, s. r. o., jej pracovníkov, spoločníkov a konateľov, zamestnancov, zástupcov a partnerov a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania webovej stránky, vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Garancia vrátenia peňazí

O vrátenie peňazí je možné požiadať emailom v posledný mesiac platnosti prezentácie. V prípade, že dané ubytovanie malo 0 rezervácií, správ, otázok, emailov alebo telefonátov od nás, vrátime celú sumu za danú prezentáciu majiteľovi ubytovania do 25 dní od požiadania. Garancia vrátenia peňazí platí iba pre ročný a viacročný balík služieb.

Ukončenie spolupráce zo strany ubytovateľa

Ubytovateľ môže spoluprácu ukončiť na konci predplateného obdobia. Na žiadosť ubytovateľa je možné spoluprácu ukončiť aj pred vypršaním predplateného obdobia, čím ubytovateľovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

ZÁSADY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Preto sa riadime aj týmito zásadami a pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť podrobne na tomto linku.